Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 «Εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτοκόλλου βιοδιέγερσης στον πιλοτικό αγρό για αποτελεσματικότερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων»

Στόχος της ΕΕ1 είναι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου βιοδιέγερσης με διαφυλλικούς ψεκασμούς για αποτελεσματικότερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων στον πιλοτικό αγρό με την καθοδήγηση των συνεργατών από το ΕΚΕΤΑ και την ΣΠΕΡΑΜΟΥΣ ΙΚΕ. Η πιλοτική εφαρμογή στους αγρούς θα γίνει για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Η αξιολόγηση της επίδρασης της βιοδιέγερσης, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που θα αναπτυχθούν από το ΕΚΕΤΑ, θα γίνει με την καταγραφή αγρονομικών φυσιολογικών και βιοχημικών παραμέτρων.

ΕΕ2 «Εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτοκόλλου ενεργοποίησης των μηχανισμών άμυνας για μια πιο φιλο-περιβαλλοντική αντιμετώπιση σημαντικών μυκητολογικών ασθενειών σε συνθήκες αγρού»

Αντικείμενο αυτής της ΕΕ2 είναι η πιλοτική εφαρμογή ενός ενεργοποιητή άμυνας για την αξιολόγηση της αντοχής σε σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες στον πιλοτικό αγρό με την καθοδήγηση των συνεργατών από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ. Η πιλοτική εφαρμογή στους αγρούς θα γίνει για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους με την καθοδήγηση της ΣΠΕΡΑΜΟΥΣ ΙΚΕ. Η αξιολόγηση της επίδρασης του επαγωγέα άμυνας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που θα αναπτυχθούν από το ΙΓΒ&ΦΠ θα γίνει με τη χρήση κλασικών φυτοπαθολογικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των προσβολών, μοριακών διαγωνιστικών τεχνικών ανίχνευσης των παθογόνων στον πιλοτικό αγρό, και με την μελέτη της επαγωγής της έκφρασης χαρακτηριστικών γονιδίων που σχετίζονται με  τις αντιδράσεις άμυνας των φυτών πατάτας στις προσβολές αυτών των παθογόνων.

ΕΕ3 «Ανάπτυξη μοντέλου και συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας παραγωγής και της φυτοϋγείας  με χρήση πολυφασματικών εικόνων από UAV, δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων»

Η ΕΕ3 στοχεύει στην λήψη και τον συνδυασμό δορυφορικών δεδομένων και πολυφασματικών εικόνων από UAV για την τακτική παρατήρηση του πιλοτικού αγρού μετά από εφαρμογή των βιοδιεγερτικών παραγόντων προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα παραγωγής, και επομένως το αντίκτυπο της μεθοδολογίας ανά δεδομένες χρονικές στιγμές. Η διαχρονική παρακολούθηση πριν και μετά από την εφαρμογή των βιοδιεγερτών μπορεί να δώσει δείκτες πιστοποίησης της επιτυχούς μεθοδολογίας οι οποίοι και θα μπορούν να εφαρμοστούν περαιτέρω και σε άλλες περιοχές με ίδια καλλιέργεια. Η χρήση δεδομένων από τον μετεωρολογικό σταθμό θα συμβάλλει επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

ΕΕ4 «Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου»

Οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας του έργου θα γίνουν καθόλη τη διάρκειά του. Πρωταρχική επιδίωξη θα αποτελεί η προώθηση των στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων που χρηματοδοτούνται στη συγκεκριμένη δράση, ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό. Συνοπτικά, οι δραστηριότητες διάχυσης που έχουν προβλεφθεί περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διοργάνωση ημερίδας και σεμιναρίου για την προβολή των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου τη δημιουργία διαφημιστικού ενημερωτικού υλικού, οργάνωση τεχνικού φυλλαδίου σε ψηφιακή και αναλογική μορφή. Η GEOSYSTEMS HELLAS θα λειτουργήσει ως Innovation Facilitator και Exploitation Manager προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ο. θα παίρνει πρωτοβουλίες για την προώθηση και διάχυση των καινοτόμων τεχνικών και την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο