Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός βιοδιεγέρτη και ενός ενεργοποιητή άμυνας για την παραγωγή πατάτας υψηλής ποιότητας σε ένα ολοκληρωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα συνεπικουρούμενο με τηλεπισκόπηση, μέσω δορυφορικών εικόνων και λήψης πολυφασματικών εικόνων από UAV, για την εκτίμηση της απόδοσης και της φυτοϋγείας.

Τηλεπισκόπηση και Γεωργία

H παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και της απόδοσης των αγροτεμαχίων είναι βασική διαδικασία για την επισιτιστική ασφάλεια. Παράλληλα, απόρροια της ψηφιακής επανάστασης στη γεωργία, είναι η ενσωμάτωση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και της Τηλεπισκόπησης στην διαδικασία ανάλυσης δεδομένων καλλιεργειών στο πλαίσιο της έξυπνης γεωργίας. Η χρήση της Τηλεπισκόπησης στη γεωργία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω της ικανότητάς της να παρατηρεί και να αναλύει γρήγορα και με ακρίβεια το περιβάλλον. Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την παρακολούθηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ξηράς από μακριά. Μέσω των δεδομένων Τηλεπισκόπησης, οι αγρότες μπορούν να αξιολογήσουν την υγεία των καλλιεργειών, να παρακολουθήσουν τις συνθήκες ξηρασίας και να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών πιέσεων, όπως ελλείψεις παροχής νερού. Με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης, οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν την υγεία των φυλλωνάτων των φυτών τους σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης.

Βιολογικές προσεγγίσεις στην καλλιέργεια

Η πατάτα είναι μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες τροφίμων στον κόσμο, που παρέχει βασική διατροφή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Οι βιολογικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης, την αύξηση της αντοχής στις ασθένειες και τη μείωση της ανάγκης για χημικές εισροές. H εφαρμογή βιολογικών προσεγγίσεων στη γεωργία εξασφαλίζει ποιοτικότερα προϊόντα, εξοικονομώντας πόρους και εφαρμόζοντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Επομένως, είναι μια σύγχρονη γεωργική πρακτική, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής με καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών κατά την καλλιεργητική περίοδο με ταυτόχρονη μείωση των χημικών εισροών και αύξησης της ανοχής των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο